Corner

Chia đông từ “corner” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ corner. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to corner

Quá khứ đơn
  • cornered

Quá khứ phân từ
  • cornered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
corner

you
corner

he/she/it
corners

we
corner

you
corner

they
corner

Thì hiện tại continuous

I
am cornering

you
are cornering

he/she/it
is cornering

we
are cornering

you
are cornering

they
are cornering

Quá khứ đơn

I
cornered

you
cornered

he/she/it
cornered

we
cornered

you
cornered

they
cornered

Quá khứ tiếp diễn

I
was cornering

you
were cornering

he/she/it
was cornering

we
were cornering

you
were cornering

they
were cornering

Hiện tại hoàn thành

I
have cornered

you
have cornered

he/she/it
has cornered

we
have cornered

you
have cornered

they
have cornered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cornering

you
have been cornering

he/she/it
has been cornering

we
have been cornering

you
have been cornering

they
have been cornering

Quá khứ hoàn thành

I
had cornered

you
had cornered

he/she/it
had cornered

we
had cornered

you
had cornered

they
had cornered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cornering

you
had been cornering

he/she/it
had been cornering

we
had been cornering

you
had been cornering

they
had been cornering

Tương lại đơn

I
will corner

you
will corner

he/she/it
will corner

we
will corner

you
will corner

they
will corner

Tương lại tiếp diễn

I
will be cornering

you
will be cornering

he/she/it
will be cornering

we
will be cornering

you
will be cornering

they
will be cornering

Tương lại hoàn thành

I
will have cornered

you
will have cornered

he/she/it
will have cornered

we
will have cornered

you
will have cornered

they
will have cornered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cornering

you
will have been cornering

he/she/it
will have been cornering

we
will have been cornering

you
will have been cornering

they
will have been cornering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.