Convince

Chia đông từ “convince” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ convince. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to convince

Quá khứ đơn
  • convinced

Quá khứ phân từ
  • convinced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
convince

you
convince

he/she/it
convinces

we
convince

you
convince

they
convince

Thì hiện tại continuous

I
am convincing

you
are convincing

he/she/it
is convincing

we
are convincing

you
are convincing

they
are convincing

Quá khứ đơn

I
convinced

you
convinced

he/she/it
convinced

we
convinced

you
convinced

they
convinced

Quá khứ tiếp diễn

I
was convincing

you
were convincing

he/she/it
was convincing

we
were convincing

you
were convincing

they
were convincing

Hiện tại hoàn thành

I
have convinced

you
have convinced

he/she/it
has convinced

we
have convinced

you
have convinced

they
have convinced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been convincing

you
have been convincing

he/she/it
has been convincing

we
have been convincing

you
have been convincing

they
have been convincing

Quá khứ hoàn thành

I
had convinced

you
had convinced

he/she/it
had convinced

we
had convinced

you
had convinced

they
had convinced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been convincing

you
had been convincing

he/she/it
had been convincing

we
had been convincing

you
had been convincing

they
had been convincing

Tương lại đơn

I
will convince

you
will convince

he/she/it
will convince

we
will convince

you
will convince

they
will convince

Tương lại tiếp diễn

I
will be convincing

you
will be convincing

he/she/it
will be convincing

we
will be convincing

you
will be convincing

they
will be convincing

Tương lại hoàn thành

I
will have convinced

you
will have convinced

he/she/it
will have convinced

we
will have convinced

you
will have convinced

they
will have convinced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been convincing

you
will have been convincing

he/she/it
will have been convincing

we
will have been convincing

you
will have been convincing

they
will have been convincing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.