Convert

Chia đông từ “convert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ convert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to convert

Quá khứ đơn
  • converted

Quá khứ phân từ
  • converted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
convert

you
convert

he/she/it
converts

we
convert

you
convert

they
convert

Thì hiện tại continuous

I
am converting

you
are converting

he/she/it
is converting

we
are converting

you
are converting

they
are converting

Quá khứ đơn

I
converted

you
converted

he/she/it
converted

we
converted

you
converted

they
converted

Quá khứ tiếp diễn

I
was converting

you
were converting

he/she/it
was converting

we
were converting

you
were converting

they
were converting

Hiện tại hoàn thành

I
have converted

you
have converted

he/she/it
has converted

we
have converted

you
have converted

they
have converted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been converting

you
have been converting

he/she/it
has been converting

we
have been converting

you
have been converting

they
have been converting

Quá khứ hoàn thành

I
had converted

you
had converted

he/she/it
had converted

we
had converted

you
had converted

they
had converted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been converting

you
had been converting

he/she/it
had been converting

we
had been converting

you
had been converting

they
had been converting

Tương lại đơn

I
will convert

you
will convert

he/she/it
will convert

we
will convert

you
will convert

they
will convert

Tương lại tiếp diễn

I
will be converting

you
will be converting

he/she/it
will be converting

we
will be converting

you
will be converting

they
will be converting

Tương lại hoàn thành

I
will have converted

you
will have converted

he/she/it
will have converted

we
will have converted

you
will have converted

they
will have converted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been converting

you
will have been converting

he/she/it
will have been converting

we
will have been converting

you
will have been converting

they
will have been converting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.