Converse

Chia đông từ “converse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ converse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to converse

Quá khứ đơn
  • conversed

Quá khứ phân từ
  • conversed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
converse

you
converse

he/she/it
converses

we
converse

you
converse

they
converse

Thì hiện tại continuous

I
am conversing

you
are conversing

he/she/it
is conversing

we
are conversing

you
are conversing

they
are conversing

Quá khứ đơn

I
conversed

you
conversed

he/she/it
conversed

we
conversed

you
conversed

they
conversed

Quá khứ tiếp diễn

I
was conversing

you
were conversing

he/she/it
was conversing

we
were conversing

you
were conversing

they
were conversing

Hiện tại hoàn thành

I
have conversed

you
have conversed

he/she/it
has conversed

we
have conversed

you
have conversed

they
have conversed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conversing

you
have been conversing

he/she/it
has been conversing

we
have been conversing

you
have been conversing

they
have been conversing

Quá khứ hoàn thành

I
had conversed

you
had conversed

he/she/it
had conversed

we
had conversed

you
had conversed

they
had conversed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conversing

you
had been conversing

he/she/it
had been conversing

we
had been conversing

you
had been conversing

they
had been conversing

Tương lại đơn

I
will converse

you
will converse

he/she/it
will converse

we
will converse

you
will converse

they
will converse

Tương lại tiếp diễn

I
will be conversing

you
will be conversing

he/she/it
will be conversing

we
will be conversing

you
will be conversing

they
will be conversing

Tương lại hoàn thành

I
will have conversed

you
will have conversed

he/she/it
will have conversed

we
will have conversed

you
will have conversed

they
will have conversed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conversing

you
will have been conversing

he/she/it
will have been conversing

we
will have been conversing

you
will have been conversing

they
will have been conversing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.