Contribute

Chia đông từ “contribute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contribute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contribute

Quá khứ đơn
  • contributed

Quá khứ phân từ
  • contributed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contribute

you
contribute

he/she/it
contributes

we
contribute

you
contribute

they
contribute

Thì hiện tại continuous

I
am contributing

you
are contributing

he/she/it
is contributing

we
are contributing

you
are contributing

they
are contributing

Quá khứ đơn

I
contributed

you
contributed

he/she/it
contributed

we
contributed

you
contributed

they
contributed

Quá khứ tiếp diễn

I
was contributing

you
were contributing

he/she/it
was contributing

we
were contributing

you
were contributing

they
were contributing

Hiện tại hoàn thành

I
have contributed

you
have contributed

he/she/it
has contributed

we
have contributed

you
have contributed

they
have contributed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contributing

you
have been contributing

he/she/it
has been contributing

we
have been contributing

you
have been contributing

they
have been contributing

Quá khứ hoàn thành

I
had contributed

you
had contributed

he/she/it
had contributed

we
had contributed

you
had contributed

they
had contributed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contributing

you
had been contributing

he/she/it
had been contributing

we
had been contributing

you
had been contributing

they
had been contributing

Tương lại đơn

I
will contribute

you
will contribute

he/she/it
will contribute

we
will contribute

you
will contribute

they
will contribute

Tương lại tiếp diễn

I
will be contributing

you
will be contributing

he/she/it
will be contributing

we
will be contributing

you
will be contributing

they
will be contributing

Tương lại hoàn thành

I
will have contributed

you
will have contributed

he/she/it
will have contributed

we
will have contributed

you
will have contributed

they
will have contributed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contributing

you
will have been contributing

he/she/it
will have been contributing

we
will have been contributing

you
will have been contributing

they
will have been contributing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.