Contort

Chia đông từ “contort” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contort. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contort

Quá khứ đơn
  • contorted

Quá khứ phân từ
  • contorted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contort

you
contort

he/she/it
contorts

we
contort

you
contort

they
contort

Thì hiện tại continuous

I
am contorting

you
are contorting

he/she/it
is contorting

we
are contorting

you
are contorting

they
are contorting

Quá khứ đơn

I
contorted

you
contorted

he/she/it
contorted

we
contorted

you
contorted

they
contorted

Quá khứ tiếp diễn

I
was contorting

you
were contorting

he/she/it
was contorting

we
were contorting

you
were contorting

they
were contorting

Hiện tại hoàn thành

I
have contorted

you
have contorted

he/she/it
has contorted

we
have contorted

you
have contorted

they
have contorted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contorting

you
have been contorting

he/she/it
has been contorting

we
have been contorting

you
have been contorting

they
have been contorting

Quá khứ hoàn thành

I
had contorted

you
had contorted

he/she/it
had contorted

we
had contorted

you
had contorted

they
had contorted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contorting

you
had been contorting

he/she/it
had been contorting

we
had been contorting

you
had been contorting

they
had been contorting

Tương lại đơn

I
will contort

you
will contort

he/she/it
will contort

we
will contort

you
will contort

they
will contort

Tương lại tiếp diễn

I
will be contorting

you
will be contorting

he/she/it
will be contorting

we
will be contorting

you
will be contorting

they
will be contorting

Tương lại hoàn thành

I
will have contorted

you
will have contorted

he/she/it
will have contorted

we
will have contorted

you
will have contorted

they
will have contorted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contorting

you
will have been contorting

he/she/it
will have been contorting

we
will have been contorting

you
will have been contorting

they
will have been contorting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.