Contaminate

Chia đông từ “contaminate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contaminate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contaminate

Quá khứ đơn
  • contaminated

Quá khứ phân từ
  • contaminated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contaminate

you
contaminate

he/she/it
contaminates

we
contaminate

you
contaminate

they
contaminate

Thì hiện tại continuous

I
am contaminating

you
are contaminating

he/she/it
is contaminating

we
are contaminating

you
are contaminating

they
are contaminating

Quá khứ đơn

I
contaminated

you
contaminated

he/she/it
contaminated

we
contaminated

you
contaminated

they
contaminated

Quá khứ tiếp diễn

I
was contaminating

you
were contaminating

he/she/it
was contaminating

we
were contaminating

you
were contaminating

they
were contaminating

Hiện tại hoàn thành

I
have contaminated

you
have contaminated

he/she/it
has contaminated

we
have contaminated

you
have contaminated

they
have contaminated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contaminating

you
have been contaminating

he/she/it
has been contaminating

we
have been contaminating

you
have been contaminating

they
have been contaminating

Quá khứ hoàn thành

I
had contaminated

you
had contaminated

he/she/it
had contaminated

we
had contaminated

you
had contaminated

they
had contaminated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contaminating

you
had been contaminating

he/she/it
had been contaminating

we
had been contaminating

you
had been contaminating

they
had been contaminating

Tương lại đơn

I
will contaminate

you
will contaminate

he/she/it
will contaminate

we
will contaminate

you
will contaminate

they
will contaminate

Tương lại tiếp diễn

I
will be contaminating

you
will be contaminating

he/she/it
will be contaminating

we
will be contaminating

you
will be contaminating

they
will be contaminating

Tương lại hoàn thành

I
will have contaminated

you
will have contaminated

he/she/it
will have contaminated

we
will have contaminated

you
will have contaminated

they
will have contaminated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contaminating

you
will have been contaminating

he/she/it
will have been contaminating

we
will have been contaminating

you
will have been contaminating

they
will have been contaminating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.