Constrict

Chia đông từ “constrict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ constrict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to constrict

Quá khứ đơn
  • constricted

Quá khứ phân từ
  • constricted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
constrict

you
constrict

he/she/it
constricts

we
constrict

you
constrict

they
constrict

Thì hiện tại continuous

I
am constricting

you
are constricting

he/she/it
is constricting

we
are constricting

you
are constricting

they
are constricting

Quá khứ đơn

I
constricted

you
constricted

he/she/it
constricted

we
constricted

you
constricted

they
constricted

Quá khứ tiếp diễn

I
was constricting

you
were constricting

he/she/it
was constricting

we
were constricting

you
were constricting

they
were constricting

Hiện tại hoàn thành

I
have constricted

you
have constricted

he/she/it
has constricted

we
have constricted

you
have constricted

they
have constricted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been constricting

you
have been constricting

he/she/it
has been constricting

we
have been constricting

you
have been constricting

they
have been constricting

Quá khứ hoàn thành

I
had constricted

you
had constricted

he/she/it
had constricted

we
had constricted

you
had constricted

they
had constricted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been constricting

you
had been constricting

he/she/it
had been constricting

we
had been constricting

you
had been constricting

they
had been constricting

Tương lại đơn

I
will constrict

you
will constrict

he/she/it
will constrict

we
will constrict

you
will constrict

they
will constrict

Tương lại tiếp diễn

I
will be constricting

you
will be constricting

he/she/it
will be constricting

we
will be constricting

you
will be constricting

they
will be constricting

Tương lại hoàn thành

I
will have constricted

you
will have constricted

he/she/it
will have constricted

we
will have constricted

you
will have constricted

they
will have constricted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been constricting

you
will have been constricting

he/she/it
will have been constricting

we
will have been constricting

you
will have been constricting

they
will have been constricting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.