Constitute

Chia đông từ “constitute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ constitute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to constitute

Quá khứ đơn
  • constituted

Quá khứ phân từ
  • constituted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
constitute

you
constitute

he/she/it
constitutes

we
constitute

you
constitute

they
constitute

Thì hiện tại continuous

I
am constituting

you
are constituting

he/she/it
is constituting

we
are constituting

you
are constituting

they
are constituting

Quá khứ đơn

I
constituted

you
constituted

he/she/it
constituted

we
constituted

you
constituted

they
constituted

Quá khứ tiếp diễn

I
was constituting

you
were constituting

he/she/it
was constituting

we
were constituting

you
were constituting

they
were constituting

Hiện tại hoàn thành

I
have constituted

you
have constituted

he/she/it
has constituted

we
have constituted

you
have constituted

they
have constituted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been constituting

you
have been constituting

he/she/it
has been constituting

we
have been constituting

you
have been constituting

they
have been constituting

Quá khứ hoàn thành

I
had constituted

you
had constituted

he/she/it
had constituted

we
had constituted

you
had constituted

they
had constituted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been constituting

you
had been constituting

he/she/it
had been constituting

we
had been constituting

you
had been constituting

they
had been constituting

Tương lại đơn

I
will constitute

you
will constitute

he/she/it
will constitute

we
will constitute

you
will constitute

they
will constitute

Tương lại tiếp diễn

I
will be constituting

you
will be constituting

he/she/it
will be constituting

we
will be constituting

you
will be constituting

they
will be constituting

Tương lại hoàn thành

I
will have constituted

you
will have constituted

he/she/it
will have constituted

we
will have constituted

you
will have constituted

they
will have constituted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been constituting

you
will have been constituting

he/she/it
will have been constituting

we
will have been constituting

you
will have been constituting

they
will have been constituting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.