Consecrate

Chia đông từ “consecrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ consecrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to consecrate

Quá khứ đơn
  • consecrated

Quá khứ phân từ
  • consecrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
consecrate

you
consecrate

he/she/it
consecrates

we
consecrate

you
consecrate

they
consecrate

Thì hiện tại continuous

I
am consecrating

you
are consecrating

he/she/it
is consecrating

we
are consecrating

you
are consecrating

they
are consecrating

Quá khứ đơn

I
consecrated

you
consecrated

he/she/it
consecrated

we
consecrated

you
consecrated

they
consecrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was consecrating

you
were consecrating

he/she/it
was consecrating

we
were consecrating

you
were consecrating

they
were consecrating

Hiện tại hoàn thành

I
have consecrated

you
have consecrated

he/she/it
has consecrated

we
have consecrated

you
have consecrated

they
have consecrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been consecrating

you
have been consecrating

he/she/it
has been consecrating

we
have been consecrating

you
have been consecrating

they
have been consecrating

Quá khứ hoàn thành

I
had consecrated

you
had consecrated

he/she/it
had consecrated

we
had consecrated

you
had consecrated

they
had consecrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been consecrating

you
had been consecrating

he/she/it
had been consecrating

we
had been consecrating

you
had been consecrating

they
had been consecrating

Tương lại đơn

I
will consecrate

you
will consecrate

he/she/it
will consecrate

we
will consecrate

you
will consecrate

they
will consecrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be consecrating

you
will be consecrating

he/she/it
will be consecrating

we
will be consecrating

you
will be consecrating

they
will be consecrating

Tương lại hoàn thành

I
will have consecrated

you
will have consecrated

he/she/it
will have consecrated

we
will have consecrated

you
will have consecrated

they
will have consecrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been consecrating

you
will have been consecrating

he/she/it
will have been consecrating

we
will have been consecrating

you
will have been consecrating

they
will have been consecrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.