Congregate

Chia đông từ “congregate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ congregate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to congregate

Quá khứ đơn
  • congregated

Quá khứ phân từ
  • congregated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
congregate

you
congregate

he/she/it
congregates

we
congregate

you
congregate

they
congregate

Thì hiện tại continuous

I
am congregating

you
are congregating

he/she/it
is congregating

we
are congregating

you
are congregating

they
are congregating

Quá khứ đơn

I
congregated

you
congregated

he/she/it
congregated

we
congregated

you
congregated

they
congregated

Quá khứ tiếp diễn

I
was congregating

you
were congregating

he/she/it
was congregating

we
were congregating

you
were congregating

they
were congregating

Hiện tại hoàn thành

I
have congregated

you
have congregated

he/she/it
has congregated

we
have congregated

you
have congregated

they
have congregated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been congregating

you
have been congregating

he/she/it
has been congregating

we
have been congregating

you
have been congregating

they
have been congregating

Quá khứ hoàn thành

I
had congregated

you
had congregated

he/she/it
had congregated

we
had congregated

you
had congregated

they
had congregated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been congregating

you
had been congregating

he/she/it
had been congregating

we
had been congregating

you
had been congregating

they
had been congregating

Tương lại đơn

I
will congregate

you
will congregate

he/she/it
will congregate

we
will congregate

you
will congregate

they
will congregate

Tương lại tiếp diễn

I
will be congregating

you
will be congregating

he/she/it
will be congregating

we
will be congregating

you
will be congregating

they
will be congregating

Tương lại hoàn thành

I
will have congregated

you
will have congregated

he/she/it
will have congregated

we
will have congregated

you
will have congregated

they
will have congregated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been congregating

you
will have been congregating

he/she/it
will have been congregating

we
will have been congregating

you
will have been congregating

they
will have been congregating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.