Confiscate

Chia đông từ “confiscate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ confiscate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to confiscate

Quá khứ đơn
  • confiscated

Quá khứ phân từ
  • confiscated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
confiscate

you
confiscate

he/she/it
confiscates

we
confiscate

you
confiscate

they
confiscate

Thì hiện tại continuous

I
am confiscating

you
are confiscating

he/she/it
is confiscating

we
are confiscating

you
are confiscating

they
are confiscating

Quá khứ đơn

I
confiscated

you
confiscated

he/she/it
confiscated

we
confiscated

you
confiscated

they
confiscated

Quá khứ tiếp diễn

I
was confiscating

you
were confiscating

he/she/it
was confiscating

we
were confiscating

you
were confiscating

they
were confiscating

Hiện tại hoàn thành

I
have confiscated

you
have confiscated

he/she/it
has confiscated

we
have confiscated

you
have confiscated

they
have confiscated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been confiscating

you
have been confiscating

he/she/it
has been confiscating

we
have been confiscating

you
have been confiscating

they
have been confiscating

Quá khứ hoàn thành

I
had confiscated

you
had confiscated

he/she/it
had confiscated

we
had confiscated

you
had confiscated

they
had confiscated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been confiscating

you
had been confiscating

he/she/it
had been confiscating

we
had been confiscating

you
had been confiscating

they
had been confiscating

Tương lại đơn

I
will confiscate

you
will confiscate

he/she/it
will confiscate

we
will confiscate

you
will confiscate

they
will confiscate

Tương lại tiếp diễn

I
will be confiscating

you
will be confiscating

he/she/it
will be confiscating

we
will be confiscating

you
will be confiscating

they
will be confiscating

Tương lại hoàn thành

I
will have confiscated

you
will have confiscated

he/she/it
will have confiscated

we
will have confiscated

you
will have confiscated

they
will have confiscated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been confiscating

you
will have been confiscating

he/she/it
will have been confiscating

we
will have been confiscating

you
will have been confiscating

they
will have been confiscating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.