Confine

Chia đông từ “confine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ confine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to confine

Quá khứ đơn
  • confined

Quá khứ phân từ
  • confined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
confine

you
confine

he/she/it
confines

we
confine

you
confine

they
confine

Thì hiện tại continuous

I
am confining

you
are confining

he/she/it
is confining

we
are confining

you
are confining

they
are confining

Quá khứ đơn

I
confined

you
confined

he/she/it
confined

we
confined

you
confined

they
confined

Quá khứ tiếp diễn

I
was confining

you
were confining

he/she/it
was confining

we
were confining

you
were confining

they
were confining

Hiện tại hoàn thành

I
have confined

you
have confined

he/she/it
has confined

we
have confined

you
have confined

they
have confined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been confining

you
have been confining

he/she/it
has been confining

we
have been confining

you
have been confining

they
have been confining

Quá khứ hoàn thành

I
had confined

you
had confined

he/she/it
had confined

we
had confined

you
had confined

they
had confined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been confining

you
had been confining

he/she/it
had been confining

we
had been confining

you
had been confining

they
had been confining

Tương lại đơn

I
will confine

you
will confine

he/she/it
will confine

we
will confine

you
will confine

they
will confine

Tương lại tiếp diễn

I
will be confining

you
will be confining

he/she/it
will be confining

we
will be confining

you
will be confining

they
will be confining

Tương lại hoàn thành

I
will have confined

you
will have confined

he/she/it
will have confined

we
will have confined

you
will have confined

they
will have confined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been confining

you
will have been confining

he/she/it
will have been confining

we
will have been confining

you
will have been confining

they
will have been confining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.