Configure

Chia đông từ “configure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ configure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to configure

Quá khứ đơn
  • configured

Quá khứ phân từ
  • configured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
configure

you
configure

he/she/it
configures

we
configure

you
configure

they
configure

Thì hiện tại continuous

I
am configuring

you
are configuring

he/she/it
is configuring

we
are configuring

you
are configuring

they
are configuring

Quá khứ đơn

I
configured

you
configured

he/she/it
configured

we
configured

you
configured

they
configured

Quá khứ tiếp diễn

I
was configuring

you
were configuring

he/she/it
was configuring

we
were configuring

you
were configuring

they
were configuring

Hiện tại hoàn thành

I
have configured

you
have configured

he/she/it
has configured

we
have configured

you
have configured

they
have configured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been configuring

you
have been configuring

he/she/it
has been configuring

we
have been configuring

you
have been configuring

they
have been configuring

Quá khứ hoàn thành

I
had configured

you
had configured

he/she/it
had configured

we
had configured

you
had configured

they
had configured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been configuring

you
had been configuring

he/she/it
had been configuring

we
had been configuring

you
had been configuring

they
had been configuring

Tương lại đơn

I
will configure

you
will configure

he/she/it
will configure

we
will configure

you
will configure

they
will configure

Tương lại tiếp diễn

I
will be configuring

you
will be configuring

he/she/it
will be configuring

we
will be configuring

you
will be configuring

they
will be configuring

Tương lại hoàn thành

I
will have configured

you
will have configured

he/she/it
will have configured

we
will have configured

you
will have configured

they
will have configured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been configuring

you
will have been configuring

he/she/it
will have been configuring

we
will have been configuring

you
will have been configuring

they
will have been configuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.