Condemn

Chia đông từ “condemn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ condemn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to condemn

Quá khứ đơn
  • condemned

Quá khứ phân từ
  • condemned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
condemn

you
condemn

he/she/it
condemns

we
condemn

you
condemn

they
condemn

Thì hiện tại continuous

I
am condemning

you
are condemning

he/she/it
is condemning

we
are condemning

you
are condemning

they
are condemning

Quá khứ đơn

I
condemned

you
condemned

he/she/it
condemned

we
condemned

you
condemned

they
condemned

Quá khứ tiếp diễn

I
was condemning

you
were condemning

he/she/it
was condemning

we
were condemning

you
were condemning

they
were condemning

Hiện tại hoàn thành

I
have condemned

you
have condemned

he/she/it
has condemned

we
have condemned

you
have condemned

they
have condemned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been condemning

you
have been condemning

he/she/it
has been condemning

we
have been condemning

you
have been condemning

they
have been condemning

Quá khứ hoàn thành

I
had condemned

you
had condemned

he/she/it
had condemned

we
had condemned

you
had condemned

they
had condemned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been condemning

you
had been condemning

he/she/it
had been condemning

we
had been condemning

you
had been condemning

they
had been condemning

Tương lại đơn

I
will condemn

you
will condemn

he/she/it
will condemn

we
will condemn

you
will condemn

they
will condemn

Tương lại tiếp diễn

I
will be condemning

you
will be condemning

he/she/it
will be condemning

we
will be condemning

you
will be condemning

they
will be condemning

Tương lại hoàn thành

I
will have condemned

you
will have condemned

he/she/it
will have condemned

we
will have condemned

you
will have condemned

they
will have condemned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been condemning

you
will have been condemning

he/she/it
will have been condemning

we
will have been condemning

you
will have been condemning

they
will have been condemning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.