Concert

Chia đông từ “concert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ concert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to concert

Quá khứ đơn
  • concerted

Quá khứ phân từ
  • concerted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
concert

you
concert

he/she/it
concerts

we
concert

you
concert

they
concert

Thì hiện tại continuous

I
am concerting

you
are concerting

he/she/it
is concerting

we
are concerting

you
are concerting

they
are concerting

Quá khứ đơn

I
concerted

you
concerted

he/she/it
concerted

we
concerted

you
concerted

they
concerted

Quá khứ tiếp diễn

I
was concerting

you
were concerting

he/she/it
was concerting

we
were concerting

you
were concerting

they
were concerting

Hiện tại hoàn thành

I
have concerted

you
have concerted

he/she/it
has concerted

we
have concerted

you
have concerted

they
have concerted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been concerting

you
have been concerting

he/she/it
has been concerting

we
have been concerting

you
have been concerting

they
have been concerting

Quá khứ hoàn thành

I
had concerted

you
had concerted

he/she/it
had concerted

we
had concerted

you
had concerted

they
had concerted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been concerting

you
had been concerting

he/she/it
had been concerting

we
had been concerting

you
had been concerting

they
had been concerting

Tương lại đơn

I
will concert

you
will concert

he/she/it
will concert

we
will concert

you
will concert

they
will concert

Tương lại tiếp diễn

I
will be concerting

you
will be concerting

he/she/it
will be concerting

we
will be concerting

you
will be concerting

they
will be concerting

Tương lại hoàn thành

I
will have concerted

you
will have concerted

he/she/it
will have concerted

we
will have concerted

you
will have concerted

they
will have concerted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been concerting

you
will have been concerting

he/she/it
will have been concerting

we
will have been concerting

you
will have been concerting

they
will have been concerting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.