Conceive

Chia đông từ “conceive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ conceive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to conceive

Quá khứ đơn
  • conceived

Quá khứ phân từ
  • conceived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
conceive

you
conceive

he/she/it
conceives

we
conceive

you
conceive

they
conceive

Thì hiện tại continuous

I
am conceiving

you
are conceiving

he/she/it
is conceiving

we
are conceiving

you
are conceiving

they
are conceiving

Quá khứ đơn

I
conceived

you
conceived

he/she/it
conceived

we
conceived

you
conceived

they
conceived

Quá khứ tiếp diễn

I
was conceiving

you
were conceiving

he/she/it
was conceiving

we
were conceiving

you
were conceiving

they
were conceiving

Hiện tại hoàn thành

I
have conceived

you
have conceived

he/she/it
has conceived

we
have conceived

you
have conceived

they
have conceived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conceiving

you
have been conceiving

he/she/it
has been conceiving

we
have been conceiving

you
have been conceiving

they
have been conceiving

Quá khứ hoàn thành

I
had conceived

you
had conceived

he/she/it
had conceived

we
had conceived

you
had conceived

they
had conceived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conceiving

you
had been conceiving

he/she/it
had been conceiving

we
had been conceiving

you
had been conceiving

they
had been conceiving

Tương lại đơn

I
will conceive

you
will conceive

he/she/it
will conceive

we
will conceive

you
will conceive

they
will conceive

Tương lại tiếp diễn

I
will be conceiving

you
will be conceiving

he/she/it
will be conceiving

we
will be conceiving

you
will be conceiving

they
will be conceiving

Tương lại hoàn thành

I
will have conceived

you
will have conceived

he/she/it
will have conceived

we
will have conceived

you
will have conceived

they
will have conceived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conceiving

you
will have been conceiving

he/she/it
will have been conceiving

we
will have been conceiving

you
will have been conceiving

they
will have been conceiving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.