Concede

Chia đông từ “concede” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ concede. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to concede

Quá khứ đơn
  • conceded

Quá khứ phân từ
  • conceded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
concede

you
concede

he/she/it
concedes

we
concede

you
concede

they
concede

Thì hiện tại continuous

I
am conceding

you
are conceding

he/she/it
is conceding

we
are conceding

you
are conceding

they
are conceding

Quá khứ đơn

I
conceded

you
conceded

he/she/it
conceded

we
conceded

you
conceded

they
conceded

Quá khứ tiếp diễn

I
was conceding

you
were conceding

he/she/it
was conceding

we
were conceding

you
were conceding

they
were conceding

Hiện tại hoàn thành

I
have conceded

you
have conceded

he/she/it
has conceded

we
have conceded

you
have conceded

they
have conceded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conceding

you
have been conceding

he/she/it
has been conceding

we
have been conceding

you
have been conceding

they
have been conceding

Quá khứ hoàn thành

I
had conceded

you
had conceded

he/she/it
had conceded

we
had conceded

you
had conceded

they
had conceded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conceding

you
had been conceding

he/she/it
had been conceding

we
had been conceding

you
had been conceding

they
had been conceding

Tương lại đơn

I
will concede

you
will concede

he/she/it
will concede

we
will concede

you
will concede

they
will concede

Tương lại tiếp diễn

I
will be conceding

you
will be conceding

he/she/it
will be conceding

we
will be conceding

you
will be conceding

they
will be conceding

Tương lại hoàn thành

I
will have conceded

you
will have conceded

he/she/it
will have conceded

we
will have conceded

you
will have conceded

they
will have conceded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conceding

you
will have been conceding

he/she/it
will have been conceding

we
will have been conceding

you
will have been conceding

they
will have been conceding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.