Compromise

Chia đông từ “compromise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compromise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compromise

Quá khứ đơn
  • compromised

Quá khứ phân từ
  • compromised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compromise

you
compromise

he/she/it
compromises

we
compromise

you
compromise

they
compromise

Thì hiện tại continuous

I
am compromising

you
are compromising

he/she/it
is compromising

we
are compromising

you
are compromising

they
are compromising

Quá khứ đơn

I
compromised

you
compromised

he/she/it
compromised

we
compromised

you
compromised

they
compromised

Quá khứ tiếp diễn

I
was compromising

you
were compromising

he/she/it
was compromising

we
were compromising

you
were compromising

they
were compromising

Hiện tại hoàn thành

I
have compromised

you
have compromised

he/she/it
has compromised

we
have compromised

you
have compromised

they
have compromised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compromising

you
have been compromising

he/she/it
has been compromising

we
have been compromising

you
have been compromising

they
have been compromising

Quá khứ hoàn thành

I
had compromised

you
had compromised

he/she/it
had compromised

we
had compromised

you
had compromised

they
had compromised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compromising

you
had been compromising

he/she/it
had been compromising

we
had been compromising

you
had been compromising

they
had been compromising

Tương lại đơn

I
will compromise

you
will compromise

he/she/it
will compromise

we
will compromise

you
will compromise

they
will compromise

Tương lại tiếp diễn

I
will be compromising

you
will be compromising

he/she/it
will be compromising

we
will be compromising

you
will be compromising

they
will be compromising

Tương lại hoàn thành

I
will have compromised

you
will have compromised

he/she/it
will have compromised

we
will have compromised

you
will have compromised

they
will have compromised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compromising

you
will have been compromising

he/she/it
will have been compromising

we
will have been compromising

you
will have been compromising

they
will have been compromising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.