Comprehend

Chia đông từ “comprehend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ comprehend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to comprehend

Quá khứ đơn
  • comprehended

Quá khứ phân từ
  • comprehended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
comprehend

you
comprehend

he/she/it
comprehends

we
comprehend

you
comprehend

they
comprehend

Thì hiện tại continuous

I
am comprehending

you
are comprehending

he/she/it
is comprehending

we
are comprehending

you
are comprehending

they
are comprehending

Quá khứ đơn

I
comprehended

you
comprehended

he/she/it
comprehended

we
comprehended

you
comprehended

they
comprehended

Quá khứ tiếp diễn

I
was comprehending

you
were comprehending

he/she/it
was comprehending

we
were comprehending

you
were comprehending

they
were comprehending

Hiện tại hoàn thành

I
have comprehended

you
have comprehended

he/she/it
has comprehended

we
have comprehended

you
have comprehended

they
have comprehended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been comprehending

you
have been comprehending

he/she/it
has been comprehending

we
have been comprehending

you
have been comprehending

they
have been comprehending

Quá khứ hoàn thành

I
had comprehended

you
had comprehended

he/she/it
had comprehended

we
had comprehended

you
had comprehended

they
had comprehended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been comprehending

you
had been comprehending

he/she/it
had been comprehending

we
had been comprehending

you
had been comprehending

they
had been comprehending

Tương lại đơn

I
will comprehend

you
will comprehend

he/she/it
will comprehend

we
will comprehend

you
will comprehend

they
will comprehend

Tương lại tiếp diễn

I
will be comprehending

you
will be comprehending

he/she/it
will be comprehending

we
will be comprehending

you
will be comprehending

they
will be comprehending

Tương lại hoàn thành

I
will have comprehended

you
will have comprehended

he/she/it
will have comprehended

we
will have comprehended

you
will have comprehended

they
will have comprehended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been comprehending

you
will have been comprehending

he/she/it
will have been comprehending

we
will have been comprehending

you
will have been comprehending

they
will have been comprehending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.