Compound

Chia đông từ “compound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compound

Quá khứ đơn
  • compounded

Quá khứ phân từ
  • compounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compound

you
compound

he/she/it
compounds

we
compound

you
compound

they
compound

Thì hiện tại continuous

I
am compounding

you
are compounding

he/she/it
is compounding

we
are compounding

you
are compounding

they
are compounding

Quá khứ đơn

I
compounded

you
compounded

he/she/it
compounded

we
compounded

you
compounded

they
compounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was compounding

you
were compounding

he/she/it
was compounding

we
were compounding

you
were compounding

they
were compounding

Hiện tại hoàn thành

I
have compounded

you
have compounded

he/she/it
has compounded

we
have compounded

you
have compounded

they
have compounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compounding

you
have been compounding

he/she/it
has been compounding

we
have been compounding

you
have been compounding

they
have been compounding

Quá khứ hoàn thành

I
had compounded

you
had compounded

he/she/it
had compounded

we
had compounded

you
had compounded

they
had compounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compounding

you
had been compounding

he/she/it
had been compounding

we
had been compounding

you
had been compounding

they
had been compounding

Tương lại đơn

I
will compound

you
will compound

he/she/it
will compound

we
will compound

you
will compound

they
will compound

Tương lại tiếp diễn

I
will be compounding

you
will be compounding

he/she/it
will be compounding

we
will be compounding

you
will be compounding

they
will be compounding

Tương lại hoàn thành

I
will have compounded

you
will have compounded

he/she/it
will have compounded

we
will have compounded

you
will have compounded

they
will have compounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compounding

you
will have been compounding

he/she/it
will have been compounding

we
will have been compounding

you
will have been compounding

they
will have been compounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.