Compliment

Chia đông từ “compliment” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compliment. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compliment

Quá khứ đơn
  • complimented

Quá khứ phân từ
  • complimented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compliment

you
compliment

he/she/it
compliments

we
compliment

you
compliment

they
compliment

Thì hiện tại continuous

I
am complimenting

you
are complimenting

he/she/it
is complimenting

we
are complimenting

you
are complimenting

they
are complimenting

Quá khứ đơn

I
complimented

you
complimented

he/she/it
complimented

we
complimented

you
complimented

they
complimented

Quá khứ tiếp diễn

I
was complimenting

you
were complimenting

he/she/it
was complimenting

we
were complimenting

you
were complimenting

they
were complimenting

Hiện tại hoàn thành

I
have complimented

you
have complimented

he/she/it
has complimented

we
have complimented

you
have complimented

they
have complimented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been complimenting

you
have been complimenting

he/she/it
has been complimenting

we
have been complimenting

you
have been complimenting

they
have been complimenting

Quá khứ hoàn thành

I
had complimented

you
had complimented

he/she/it
had complimented

we
had complimented

you
had complimented

they
had complimented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been complimenting

you
had been complimenting

he/she/it
had been complimenting

we
had been complimenting

you
had been complimenting

they
had been complimenting

Tương lại đơn

I
will compliment

you
will compliment

he/she/it
will compliment

we
will compliment

you
will compliment

they
will compliment

Tương lại tiếp diễn

I
will be complimenting

you
will be complimenting

he/she/it
will be complimenting

we
will be complimenting

you
will be complimenting

they
will be complimenting

Tương lại hoàn thành

I
will have complimented

you
will have complimented

he/she/it
will have complimented

we
will have complimented

you
will have complimented

they
will have complimented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been complimenting

you
will have been complimenting

he/she/it
will have been complimenting

we
will have been complimenting

you
will have been complimenting

they
will have been complimenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.