Comfort

Chia đông từ “comfort” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ comfort. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to comfort

Quá khứ đơn
  • comforted

Quá khứ phân từ
  • comforted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
comfort

you
comfort

he/she/it
comforts

we
comfort

you
comfort

they
comfort

Thì hiện tại continuous

I
am comforting

you
are comforting

he/she/it
is comforting

we
are comforting

you
are comforting

they
are comforting

Quá khứ đơn

I
comforted

you
comforted

he/she/it
comforted

we
comforted

you
comforted

they
comforted

Quá khứ tiếp diễn

I
was comforting

you
were comforting

he/she/it
was comforting

we
were comforting

you
were comforting

they
were comforting

Hiện tại hoàn thành

I
have comforted

you
have comforted

he/she/it
has comforted

we
have comforted

you
have comforted

they
have comforted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been comforting

you
have been comforting

he/she/it
has been comforting

we
have been comforting

you
have been comforting

they
have been comforting

Quá khứ hoàn thành

I
had comforted

you
had comforted

he/she/it
had comforted

we
had comforted

you
had comforted

they
had comforted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been comforting

you
had been comforting

he/she/it
had been comforting

we
had been comforting

you
had been comforting

they
had been comforting

Tương lại đơn

I
will comfort

you
will comfort

he/she/it
will comfort

we
will comfort

you
will comfort

they
will comfort

Tương lại tiếp diễn

I
will be comforting

you
will be comforting

he/she/it
will be comforting

we
will be comforting

you
will be comforting

they
will be comforting

Tương lại hoàn thành

I
will have comforted

you
will have comforted

he/she/it
will have comforted

we
will have comforted

you
will have comforted

they
will have comforted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been comforting

you
will have been comforting

he/she/it
will have been comforting

we
will have been comforting

you
will have been comforting

they
will have been comforting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.