Come

Chia đông từ “come” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ come. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to come

Quá khứ đơn
  • came

Quá khứ phân từ
  • come

Trần thuật

Thì hiện tại

I
come

you
come

he/she/it
comes

we
come

you
come

they
come

Thì hiện tại continuous

I
am coming

you
are coming

he/she/it
is coming

we
are coming

you
are coming

they
are coming

Quá khứ đơn

I
came

you
came

he/she/it
came

we
came

you
came

they
came

Quá khứ tiếp diễn

I
was coming

you
were coming

he/she/it
was coming

we
were coming

you
were coming

they
were coming

Hiện tại hoàn thành

I
have come

you
have come

he/she/it
has come

we
have come

you
have come

they
have come

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been coming

you
have been coming

he/she/it
has been coming

we
have been coming

you
have been coming

they
have been coming

Quá khứ hoàn thành

I
had come

you
had come

he/she/it
had come

we
had come

you
had come

they
had come

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been coming

you
had been coming

he/she/it
had been coming

we
had been coming

you
had been coming

they
had been coming

Tương lại đơn

I
will come

you
will come

he/she/it
will come

we
will come

you
will come

they
will come

Tương lại tiếp diễn

I
will be coming

you
will be coming

he/she/it
will be coming

we
will be coming

you
will be coming

they
will be coming

Tương lại hoàn thành

I
will have come

you
will have come

he/she/it
will have come

we
will have come

you
will have come

they
will have come

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been coming

you
will have been coming

he/she/it
will have been coming

we
will have been coming

you
will have been coming

they
will have been coming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.