Colonize

Chia đông từ “colonize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ colonize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to colonize

Quá khứ đơn
  • colonized

Quá khứ phân từ
  • colonized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
colonize

you
colonize

he/she/it
colonizes

we
colonize

you
colonize

they
colonize

Thì hiện tại continuous

I
am colonizing

you
are colonizing

he/she/it
is colonizing

we
are colonizing

you
are colonizing

they
are colonizing

Quá khứ đơn

I
colonized

you
colonized

he/she/it
colonized

we
colonized

you
colonized

they
colonized

Quá khứ tiếp diễn

I
was colonizing

you
were colonizing

he/she/it
was colonizing

we
were colonizing

you
were colonizing

they
were colonizing

Hiện tại hoàn thành

I
have colonized

you
have colonized

he/she/it
has colonized

we
have colonized

you
have colonized

they
have colonized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been colonizing

you
have been colonizing

he/she/it
has been colonizing

we
have been colonizing

you
have been colonizing

they
have been colonizing

Quá khứ hoàn thành

I
had colonized

you
had colonized

he/she/it
had colonized

we
had colonized

you
had colonized

they
had colonized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been colonizing

you
had been colonizing

he/she/it
had been colonizing

we
had been colonizing

you
had been colonizing

they
had been colonizing

Tương lại đơn

I
will colonize

you
will colonize

he/she/it
will colonize

we
will colonize

you
will colonize

they
will colonize

Tương lại tiếp diễn

I
will be colonizing

you
will be colonizing

he/she/it
will be colonizing

we
will be colonizing

you
will be colonizing

they
will be colonizing

Tương lại hoàn thành

I
will have colonized

you
will have colonized

he/she/it
will have colonized

we
will have colonized

you
will have colonized

they
will have colonized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been colonizing

you
will have been colonizing

he/she/it
will have been colonizing

we
will have been colonizing

you
will have been colonizing

they
will have been colonizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.