Collapse

Chia đông từ “collapse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ collapse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to collapse

Quá khứ đơn
  • collapsed

Quá khứ phân từ
  • collapsed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
collapse

you
collapse

he/she/it
collapses

we
collapse

you
collapse

they
collapse

Thì hiện tại continuous

I
am collapsing

you
are collapsing

he/she/it
is collapsing

we
are collapsing

you
are collapsing

they
are collapsing

Quá khứ đơn

I
collapsed

you
collapsed

he/she/it
collapsed

we
collapsed

you
collapsed

they
collapsed

Quá khứ tiếp diễn

I
was collapsing

you
were collapsing

he/she/it
was collapsing

we
were collapsing

you
were collapsing

they
were collapsing

Hiện tại hoàn thành

I
have collapsed

you
have collapsed

he/she/it
has collapsed

we
have collapsed

you
have collapsed

they
have collapsed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been collapsing

you
have been collapsing

he/she/it
has been collapsing

we
have been collapsing

you
have been collapsing

they
have been collapsing

Quá khứ hoàn thành

I
had collapsed

you
had collapsed

he/she/it
had collapsed

we
had collapsed

you
had collapsed

they
had collapsed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been collapsing

you
had been collapsing

he/she/it
had been collapsing

we
had been collapsing

you
had been collapsing

they
had been collapsing

Tương lại đơn

I
will collapse

you
will collapse

he/she/it
will collapse

we
will collapse

you
will collapse

they
will collapse

Tương lại tiếp diễn

I
will be collapsing

you
will be collapsing

he/she/it
will be collapsing

we
will be collapsing

you
will be collapsing

they
will be collapsing

Tương lại hoàn thành

I
will have collapsed

you
will have collapsed

he/she/it
will have collapsed

we
will have collapsed

you
will have collapsed

they
will have collapsed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been collapsing

you
will have been collapsing

he/she/it
will have been collapsing

we
will have been collapsing

you
will have been collapsing

they
will have been collapsing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.