Coerce

Chia đông từ “coerce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ coerce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to coerce

Quá khứ đơn
  • coerced

Quá khứ phân từ
  • coerced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
coerce

you
coerce

he/she/it
coerces

we
coerce

you
coerce

they
coerce

Thì hiện tại continuous

I
am coercing

you
are coercing

he/she/it
is coercing

we
are coercing

you
are coercing

they
are coercing

Quá khứ đơn

I
coerced

you
coerced

he/she/it
coerced

we
coerced

you
coerced

they
coerced

Quá khứ tiếp diễn

I
was coercing

you
were coercing

he/she/it
was coercing

we
were coercing

you
were coercing

they
were coercing

Hiện tại hoàn thành

I
have coerced

you
have coerced

he/she/it
has coerced

we
have coerced

you
have coerced

they
have coerced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been coercing

you
have been coercing

he/she/it
has been coercing

we
have been coercing

you
have been coercing

they
have been coercing

Quá khứ hoàn thành

I
had coerced

you
had coerced

he/she/it
had coerced

we
had coerced

you
had coerced

they
had coerced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been coercing

you
had been coercing

he/she/it
had been coercing

we
had been coercing

you
had been coercing

they
had been coercing

Tương lại đơn

I
will coerce

you
will coerce

he/she/it
will coerce

we
will coerce

you
will coerce

they
will coerce

Tương lại tiếp diễn

I
will be coercing

you
will be coercing

he/she/it
will be coercing

we
will be coercing

you
will be coercing

they
will be coercing

Tương lại hoàn thành

I
will have coerced

you
will have coerced

he/she/it
will have coerced

we
will have coerced

you
will have coerced

they
will have coerced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been coercing

you
will have been coercing

he/she/it
will have been coercing

we
will have been coercing

you
will have been coercing

they
will have been coercing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.