Club

Chia đông từ “club” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ club. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to club

Quá khứ đơn
  • clubbed

Quá khứ phân từ
  • clubbed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
club

you
club

he/she/it
clubs

we
club

you
club

they
club

Thì hiện tại continuous

I
am clubbing

you
are clubbing

he/she/it
is clubbing

we
are clubbing

you
are clubbing

they
are clubbing

Quá khứ đơn

I
clubbed

you
clubbed

he/she/it
clubbed

we
clubbed

you
clubbed

they
clubbed

Quá khứ tiếp diễn

I
was clubbing

you
were clubbing

he/she/it
was clubbing

we
were clubbing

you
were clubbing

they
were clubbing

Hiện tại hoàn thành

I
have clubbed

you
have clubbed

he/she/it
has clubbed

we
have clubbed

you
have clubbed

they
have clubbed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been clubbing

you
have been clubbing

he/she/it
has been clubbing

we
have been clubbing

you
have been clubbing

they
have been clubbing

Quá khứ hoàn thành

I
had clubbed

you
had clubbed

he/she/it
had clubbed

we
had clubbed

you
had clubbed

they
had clubbed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been clubbing

you
had been clubbing

he/she/it
had been clubbing

we
had been clubbing

you
had been clubbing

they
had been clubbing

Tương lại đơn

I
will club

you
will club

he/she/it
will club

we
will club

you
will club

they
will club

Tương lại tiếp diễn

I
will be clubbing

you
will be clubbing

he/she/it
will be clubbing

we
will be clubbing

you
will be clubbing

they
will be clubbing

Tương lại hoàn thành

I
will have clubbed

you
will have clubbed

he/she/it
will have clubbed

we
will have clubbed

you
will have clubbed

they
will have clubbed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been clubbing

you
will have been clubbing

he/she/it
will have been clubbing

we
will have been clubbing

you
will have been clubbing

they
will have been clubbing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.