Close

Chia đông từ “close” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ close. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to close

Quá khứ đơn
  • closed

Quá khứ phân từ
  • closed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
close

you
close

he/she/it
closes

we
close

you
close

they
close

Thì hiện tại continuous

I
am closing

you
are closing

he/she/it
is closing

we
are closing

you
are closing

they
are closing

Quá khứ đơn

I
closed

you
closed

he/she/it
closed

we
closed

you
closed

they
closed

Quá khứ tiếp diễn

I
was closing

you
were closing

he/she/it
was closing

we
were closing

you
were closing

they
were closing

Hiện tại hoàn thành

I
have closed

you
have closed

he/she/it
has closed

we
have closed

you
have closed

they
have closed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been closing

you
have been closing

he/she/it
has been closing

we
have been closing

you
have been closing

they
have been closing

Quá khứ hoàn thành

I
had closed

you
had closed

he/she/it
had closed

we
had closed

you
had closed

they
had closed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been closing

you
had been closing

he/she/it
had been closing

we
had been closing

you
had been closing

they
had been closing

Tương lại đơn

I
will close

you
will close

he/she/it
will close

we
will close

you
will close

they
will close

Tương lại tiếp diễn

I
will be closing

you
will be closing

he/she/it
will be closing

we
will be closing

you
will be closing

they
will be closing

Tương lại hoàn thành

I
will have closed

you
will have closed

he/she/it
will have closed

we
will have closed

you
will have closed

they
will have closed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been closing

you
will have been closing

he/she/it
will have been closing

we
will have been closing

you
will have been closing

they
will have been closing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.