Climb

Chia đông từ “climb” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ climb. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to climb

Quá khứ đơn
  • climbed

Quá khứ phân từ
  • climbed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
climb

you
climb

he/she/it
climbs

we
climb

you
climb

they
climb

Thì hiện tại continuous

I
am climbing

you
are climbing

he/she/it
is climbing

we
are climbing

you
are climbing

they
are climbing

Quá khứ đơn

I
climbed

you
climbed

he/she/it
climbed

we
climbed

you
climbed

they
climbed

Quá khứ tiếp diễn

I
was climbing

you
were climbing

he/she/it
was climbing

we
were climbing

you
were climbing

they
were climbing

Hiện tại hoàn thành

I
have climbed

you
have climbed

he/she/it
has climbed

we
have climbed

you
have climbed

they
have climbed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been climbing

you
have been climbing

he/she/it
has been climbing

we
have been climbing

you
have been climbing

they
have been climbing

Quá khứ hoàn thành

I
had climbed

you
had climbed

he/she/it
had climbed

we
had climbed

you
had climbed

they
had climbed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been climbing

you
had been climbing

he/she/it
had been climbing

we
had been climbing

you
had been climbing

they
had been climbing

Tương lại đơn

I
will climb

you
will climb

he/she/it
will climb

we
will climb

you
will climb

they
will climb

Tương lại tiếp diễn

I
will be climbing

you
will be climbing

he/she/it
will be climbing

we
will be climbing

you
will be climbing

they
will be climbing

Tương lại hoàn thành

I
will have climbed

you
will have climbed

he/she/it
will have climbed

we
will have climbed

you
will have climbed

they
will have climbed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been climbing

you
will have been climbing

he/she/it
will have been climbing

we
will have been climbing

you
will have been climbing

they
will have been climbing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.