Classify

Chia đông từ “classify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ classify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to classify

Quá khứ đơn
  • classified

Quá khứ phân từ
  • classified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
classify

you
classify

he/she/it
classifies

we
classify

you
classify

they
classify

Thì hiện tại continuous

I
am classifying

you
are classifying

he/she/it
is classifying

we
are classifying

you
are classifying

they
are classifying

Quá khứ đơn

I
classified

you
classified

he/she/it
classified

we
classified

you
classified

they
classified

Quá khứ tiếp diễn

I
was classifying

you
were classifying

he/she/it
was classifying

we
were classifying

you
were classifying

they
were classifying

Hiện tại hoàn thành

I
have classified

you
have classified

he/she/it
has classified

we
have classified

you
have classified

they
have classified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been classifying

you
have been classifying

he/she/it
has been classifying

we
have been classifying

you
have been classifying

they
have been classifying

Quá khứ hoàn thành

I
had classified

you
had classified

he/she/it
had classified

we
had classified

you
had classified

they
had classified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been classifying

you
had been classifying

he/she/it
had been classifying

we
had been classifying

you
had been classifying

they
had been classifying

Tương lại đơn

I
will classify

you
will classify

he/she/it
will classify

we
will classify

you
will classify

they
will classify

Tương lại tiếp diễn

I
will be classifying

you
will be classifying

he/she/it
will be classifying

we
will be classifying

you
will be classifying

they
will be classifying

Tương lại hoàn thành

I
will have classified

you
will have classified

he/she/it
will have classified

we
will have classified

you
will have classified

they
will have classified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been classifying

you
will have been classifying

he/she/it
will have been classifying

we
will have been classifying

you
will have been classifying

they
will have been classifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.