Clarify

Chia đông từ “clarify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ clarify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to clarify

Quá khứ đơn
  • clarified

Quá khứ phân từ
  • clarified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
clarify

you
clarify

he/she/it
clarifies

we
clarify

you
clarify

they
clarify

Thì hiện tại continuous

I
am clarifying

you
are clarifying

he/she/it
is clarifying

we
are clarifying

you
are clarifying

they
are clarifying

Quá khứ đơn

I
clarified

you
clarified

he/she/it
clarified

we
clarified

you
clarified

they
clarified

Quá khứ tiếp diễn

I
was clarifying

you
were clarifying

he/she/it
was clarifying

we
were clarifying

you
were clarifying

they
were clarifying

Hiện tại hoàn thành

I
have clarified

you
have clarified

he/she/it
has clarified

we
have clarified

you
have clarified

they
have clarified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been clarifying

you
have been clarifying

he/she/it
has been clarifying

we
have been clarifying

you
have been clarifying

they
have been clarifying

Quá khứ hoàn thành

I
had clarified

you
had clarified

he/she/it
had clarified

we
had clarified

you
had clarified

they
had clarified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been clarifying

you
had been clarifying

he/she/it
had been clarifying

we
had been clarifying

you
had been clarifying

they
had been clarifying

Tương lại đơn

I
will clarify

you
will clarify

he/she/it
will clarify

we
will clarify

you
will clarify

they
will clarify

Tương lại tiếp diễn

I
will be clarifying

you
will be clarifying

he/she/it
will be clarifying

we
will be clarifying

you
will be clarifying

they
will be clarifying

Tương lại hoàn thành

I
will have clarified

you
will have clarified

he/she/it
will have clarified

we
will have clarified

you
will have clarified

they
will have clarified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been clarifying

you
will have been clarifying

he/she/it
will have been clarifying

we
will have been clarifying

you
will have been clarifying

they
will have been clarifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.