Clamber

Chia đông từ “clamber” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ clamber. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to clamber

Quá khứ đơn
  • clambered

Quá khứ phân từ
  • clambered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
clamber

you
clamber

he/she/it
clambers

we
clamber

you
clamber

they
clamber

Thì hiện tại continuous

I
am clambering

you
are clambering

he/she/it
is clambering

we
are clambering

you
are clambering

they
are clambering

Quá khứ đơn

I
clambered

you
clambered

he/she/it
clambered

we
clambered

you
clambered

they
clambered

Quá khứ tiếp diễn

I
was clambering

you
were clambering

he/she/it
was clambering

we
were clambering

you
were clambering

they
were clambering

Hiện tại hoàn thành

I
have clambered

you
have clambered

he/she/it
has clambered

we
have clambered

you
have clambered

they
have clambered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been clambering

you
have been clambering

he/she/it
has been clambering

we
have been clambering

you
have been clambering

they
have been clambering

Quá khứ hoàn thành

I
had clambered

you
had clambered

he/she/it
had clambered

we
had clambered

you
had clambered

they
had clambered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been clambering

you
had been clambering

he/she/it
had been clambering

we
had been clambering

you
had been clambering

they
had been clambering

Tương lại đơn

I
will clamber

you
will clamber

he/she/it
will clamber

we
will clamber

you
will clamber

they
will clamber

Tương lại tiếp diễn

I
will be clambering

you
will be clambering

he/she/it
will be clambering

we
will be clambering

you
will be clambering

they
will be clambering

Tương lại hoàn thành

I
will have clambered

you
will have clambered

he/she/it
will have clambered

we
will have clambered

you
will have clambered

they
will have clambered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been clambering

you
will have been clambering

he/she/it
will have been clambering

we
will have been clambering

you
will have been clambering

they
will have been clambering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.