Circumvent

Chia đông từ “circumvent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ circumvent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to circumvent

Quá khứ đơn
  • circumvented

Quá khứ phân từ
  • circumvented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
circumvent

you
circumvent

he/she/it
circumvents

we
circumvent

you
circumvent

they
circumvent

Thì hiện tại continuous

I
am circumventing

you
are circumventing

he/she/it
is circumventing

we
are circumventing

you
are circumventing

they
are circumventing

Quá khứ đơn

I
circumvented

you
circumvented

he/she/it
circumvented

we
circumvented

you
circumvented

they
circumvented

Quá khứ tiếp diễn

I
was circumventing

you
were circumventing

he/she/it
was circumventing

we
were circumventing

you
were circumventing

they
were circumventing

Hiện tại hoàn thành

I
have circumvented

you
have circumvented

he/she/it
has circumvented

we
have circumvented

you
have circumvented

they
have circumvented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been circumventing

you
have been circumventing

he/she/it
has been circumventing

we
have been circumventing

you
have been circumventing

they
have been circumventing

Quá khứ hoàn thành

I
had circumvented

you
had circumvented

he/she/it
had circumvented

we
had circumvented

you
had circumvented

they
had circumvented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been circumventing

you
had been circumventing

he/she/it
had been circumventing

we
had been circumventing

you
had been circumventing

they
had been circumventing

Tương lại đơn

I
will circumvent

you
will circumvent

he/she/it
will circumvent

we
will circumvent

you
will circumvent

they
will circumvent

Tương lại tiếp diễn

I
will be circumventing

you
will be circumventing

he/she/it
will be circumventing

we
will be circumventing

you
will be circumventing

they
will be circumventing

Tương lại hoàn thành

I
will have circumvented

you
will have circumvented

he/she/it
will have circumvented

we
will have circumvented

you
will have circumvented

they
will have circumvented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been circumventing

you
will have been circumventing

he/she/it
will have been circumventing

we
will have been circumventing

you
will have been circumventing

they
will have been circumventing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.