Circumscribe

Chia đông từ “circumscribe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ circumscribe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to circumscribe

Quá khứ đơn
  • circumscribed

Quá khứ phân từ
  • circumscribed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
circumscribe

you
circumscribe

he/she/it
circumscribes

we
circumscribe

you
circumscribe

they
circumscribe

Thì hiện tại continuous

I
am circumscribing

you
are circumscribing

he/she/it
is circumscribing

we
are circumscribing

you
are circumscribing

they
are circumscribing

Quá khứ đơn

I
circumscribed

you
circumscribed

he/she/it
circumscribed

we
circumscribed

you
circumscribed

they
circumscribed

Quá khứ tiếp diễn

I
was circumscribing

you
were circumscribing

he/she/it
was circumscribing

we
were circumscribing

you
were circumscribing

they
were circumscribing

Hiện tại hoàn thành

I
have circumscribed

you
have circumscribed

he/she/it
has circumscribed

we
have circumscribed

you
have circumscribed

they
have circumscribed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been circumscribing

you
have been circumscribing

he/she/it
has been circumscribing

we
have been circumscribing

you
have been circumscribing

they
have been circumscribing

Quá khứ hoàn thành

I
had circumscribed

you
had circumscribed

he/she/it
had circumscribed

we
had circumscribed

you
had circumscribed

they
had circumscribed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been circumscribing

you
had been circumscribing

he/she/it
had been circumscribing

we
had been circumscribing

you
had been circumscribing

they
had been circumscribing

Tương lại đơn

I
will circumscribe

you
will circumscribe

he/she/it
will circumscribe

we
will circumscribe

you
will circumscribe

they
will circumscribe

Tương lại tiếp diễn

I
will be circumscribing

you
will be circumscribing

he/she/it
will be circumscribing

we
will be circumscribing

you
will be circumscribing

they
will be circumscribing

Tương lại hoàn thành

I
will have circumscribed

you
will have circumscribed

he/she/it
will have circumscribed

we
will have circumscribed

you
will have circumscribed

they
will have circumscribed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been circumscribing

you
will have been circumscribing

he/she/it
will have been circumscribing

we
will have been circumscribing

you
will have been circumscribing

they
will have been circumscribing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.