Circulate

Chia đông từ “circulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ circulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to circulate

Quá khứ đơn
  • circulated

Quá khứ phân từ
  • circulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
circulate

you
circulate

he/she/it
circulates

we
circulate

you
circulate

they
circulate

Thì hiện tại continuous

I
am circulating

you
are circulating

he/she/it
is circulating

we
are circulating

you
are circulating

they
are circulating

Quá khứ đơn

I
circulated

you
circulated

he/she/it
circulated

we
circulated

you
circulated

they
circulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was circulating

you
were circulating

he/she/it
was circulating

we
were circulating

you
were circulating

they
were circulating

Hiện tại hoàn thành

I
have circulated

you
have circulated

he/she/it
has circulated

we
have circulated

you
have circulated

they
have circulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been circulating

you
have been circulating

he/she/it
has been circulating

we
have been circulating

you
have been circulating

they
have been circulating

Quá khứ hoàn thành

I
had circulated

you
had circulated

he/she/it
had circulated

we
had circulated

you
had circulated

they
had circulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been circulating

you
had been circulating

he/she/it
had been circulating

we
had been circulating

you
had been circulating

they
had been circulating

Tương lại đơn

I
will circulate

you
will circulate

he/she/it
will circulate

we
will circulate

you
will circulate

they
will circulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be circulating

you
will be circulating

he/she/it
will be circulating

we
will be circulating

you
will be circulating

they
will be circulating

Tương lại hoàn thành

I
will have circulated

you
will have circulated

he/she/it
will have circulated

we
will have circulated

you
will have circulated

they
will have circulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been circulating

you
will have been circulating

he/she/it
will have been circulating

we
will have been circulating

you
will have been circulating

they
will have been circulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.