Chat

Chia đông từ “chat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ chat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to chat

Quá khứ đơn
  • chatted

Quá khứ phân từ
  • chatted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
chat

you
chat

he/she/it
chats

we
chat

you
chat

they
chat

Thì hiện tại continuous

I
am chatting

you
are chatting

he/she/it
is chatting

we
are chatting

you
are chatting

they
are chatting

Quá khứ đơn

I
chatted

you
chatted

he/she/it
chatted

we
chatted

you
chatted

they
chatted

Quá khứ tiếp diễn

I
was chatting

you
were chatting

he/she/it
was chatting

we
were chatting

you
were chatting

they
were chatting

Hiện tại hoàn thành

I
have chatted

you
have chatted

he/she/it
has chatted

we
have chatted

you
have chatted

they
have chatted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chatting

you
have been chatting

he/she/it
has been chatting

we
have been chatting

you
have been chatting

they
have been chatting

Quá khứ hoàn thành

I
had chatted

you
had chatted

he/she/it
had chatted

we
had chatted

you
had chatted

they
had chatted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chatting

you
had been chatting

he/she/it
had been chatting

we
had been chatting

you
had been chatting

they
had been chatting

Tương lại đơn

I
will chat

you
will chat

he/she/it
will chat

we
will chat

you
will chat

they
will chat

Tương lại tiếp diễn

I
will be chatting

you
will be chatting

he/she/it
will be chatting

we
will be chatting

you
will be chatting

they
will be chatting

Tương lại hoàn thành

I
will have chatted

you
will have chatted

he/she/it
will have chatted

we
will have chatted

you
will have chatted

they
will have chatted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chatting

you
will have been chatting

he/she/it
will have been chatting

we
will have been chatting

you
will have been chatting

they
will have been chatting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.