Chase

Chia đông từ “chase” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ chase. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to chase

Quá khứ đơn
  • chased

Quá khứ phân từ
  • chased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
chase

you
chase

he/she/it
chases

we
chase

you
chase

they
chase

Thì hiện tại continuous

I
am chasing

you
are chasing

he/she/it
is chasing

we
are chasing

you
are chasing

they
are chasing

Quá khứ đơn

I
chased

you
chased

he/she/it
chased

we
chased

you
chased

they
chased

Quá khứ tiếp diễn

I
was chasing

you
were chasing

he/she/it
was chasing

we
were chasing

you
were chasing

they
were chasing

Hiện tại hoàn thành

I
have chased

you
have chased

he/she/it
has chased

we
have chased

you
have chased

they
have chased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chasing

you
have been chasing

he/she/it
has been chasing

we
have been chasing

you
have been chasing

they
have been chasing

Quá khứ hoàn thành

I
had chased

you
had chased

he/she/it
had chased

we
had chased

you
had chased

they
had chased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chasing

you
had been chasing

he/she/it
had been chasing

we
had been chasing

you
had been chasing

they
had been chasing

Tương lại đơn

I
will chase

you
will chase

he/she/it
will chase

we
will chase

you
will chase

they
will chase

Tương lại tiếp diễn

I
will be chasing

you
will be chasing

he/she/it
will be chasing

we
will be chasing

you
will be chasing

they
will be chasing

Tương lại hoàn thành

I
will have chased

you
will have chased

he/she/it
will have chased

we
will have chased

you
will have chased

they
will have chased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chasing

you
will have been chasing

he/she/it
will have been chasing

we
will have been chasing

you
will have been chasing

they
will have been chasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.