Characterize

Chia đông từ “characterize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ characterize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to characterize

Quá khứ đơn
  • characterized

Quá khứ phân từ
  • characterized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
characterize

you
characterize

he/she/it
characterizes

we
characterize

you
characterize

they
characterize

Thì hiện tại continuous

I
am characterizing

you
are characterizing

he/she/it
is characterizing

we
are characterizing

you
are characterizing

they
are characterizing

Quá khứ đơn

I
characterized

you
characterized

he/she/it
characterized

we
characterized

you
characterized

they
characterized

Quá khứ tiếp diễn

I
was characterizing

you
were characterizing

he/she/it
was characterizing

we
were characterizing

you
were characterizing

they
were characterizing

Hiện tại hoàn thành

I
have characterized

you
have characterized

he/she/it
has characterized

we
have characterized

you
have characterized

they
have characterized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been characterizing

you
have been characterizing

he/she/it
has been characterizing

we
have been characterizing

you
have been characterizing

they
have been characterizing

Quá khứ hoàn thành

I
had characterized

you
had characterized

he/she/it
had characterized

we
had characterized

you
had characterized

they
had characterized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been characterizing

you
had been characterizing

he/she/it
had been characterizing

we
had been characterizing

you
had been characterizing

they
had been characterizing

Tương lại đơn

I
will characterize

you
will characterize

he/she/it
will characterize

we
will characterize

you
will characterize

they
will characterize

Tương lại tiếp diễn

I
will be characterizing

you
will be characterizing

he/she/it
will be characterizing

we
will be characterizing

you
will be characterizing

they
will be characterizing

Tương lại hoàn thành

I
will have characterized

you
will have characterized

he/she/it
will have characterized

we
will have characterized

you
will have characterized

they
will have characterized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been characterizing

you
will have been characterizing

he/she/it
will have been characterizing

we
will have been characterizing

you
will have been characterizing

they
will have been characterizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.