Centralize

Chia đông từ “centralize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ centralize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to centralize

Quá khứ đơn
  • centralized

Quá khứ phân từ
  • centralized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
centralize

you
centralize

he/she/it
centralizes

we
centralize

you
centralize

they
centralize

Thì hiện tại continuous

I
am centralizing

you
are centralizing

he/she/it
is centralizing

we
are centralizing

you
are centralizing

they
are centralizing

Quá khứ đơn

I
centralized

you
centralized

he/she/it
centralized

we
centralized

you
centralized

they
centralized

Quá khứ tiếp diễn

I
was centralizing

you
were centralizing

he/she/it
was centralizing

we
were centralizing

you
were centralizing

they
were centralizing

Hiện tại hoàn thành

I
have centralized

you
have centralized

he/she/it
has centralized

we
have centralized

you
have centralized

they
have centralized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been centralizing

you
have been centralizing

he/she/it
has been centralizing

we
have been centralizing

you
have been centralizing

they
have been centralizing

Quá khứ hoàn thành

I
had centralized

you
had centralized

he/she/it
had centralized

we
had centralized

you
had centralized

they
had centralized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been centralizing

you
had been centralizing

he/she/it
had been centralizing

we
had been centralizing

you
had been centralizing

they
had been centralizing

Tương lại đơn

I
will centralize

you
will centralize

he/she/it
will centralize

we
will centralize

you
will centralize

they
will centralize

Tương lại tiếp diễn

I
will be centralizing

you
will be centralizing

he/she/it
will be centralizing

we
will be centralizing

you
will be centralizing

they
will be centralizing

Tương lại hoàn thành

I
will have centralized

you
will have centralized

he/she/it
will have centralized

we
will have centralized

you
will have centralized

they
will have centralized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been centralizing

you
will have been centralizing

he/she/it
will have been centralizing

we
will have been centralizing

you
will have been centralizing

they
will have been centralizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.