Celebrate

Chia đông từ “celebrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ celebrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to celebrate

Quá khứ đơn
  • celebrated

Quá khứ phân từ
  • celebrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
celebrate

you
celebrate

he/she/it
celebrates

we
celebrate

you
celebrate

they
celebrate

Thì hiện tại continuous

I
am celebrating

you
are celebrating

he/she/it
is celebrating

we
are celebrating

you
are celebrating

they
are celebrating

Quá khứ đơn

I
celebrated

you
celebrated

he/she/it
celebrated

we
celebrated

you
celebrated

they
celebrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was celebrating

you
were celebrating

he/she/it
was celebrating

we
were celebrating

you
were celebrating

they
were celebrating

Hiện tại hoàn thành

I
have celebrated

you
have celebrated

he/she/it
has celebrated

we
have celebrated

you
have celebrated

they
have celebrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been celebrating

you
have been celebrating

he/she/it
has been celebrating

we
have been celebrating

you
have been celebrating

they
have been celebrating

Quá khứ hoàn thành

I
had celebrated

you
had celebrated

he/she/it
had celebrated

we
had celebrated

you
had celebrated

they
had celebrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been celebrating

you
had been celebrating

he/she/it
had been celebrating

we
had been celebrating

you
had been celebrating

they
had been celebrating

Tương lại đơn

I
will celebrate

you
will celebrate

he/she/it
will celebrate

we
will celebrate

you
will celebrate

they
will celebrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be celebrating

you
will be celebrating

he/she/it
will be celebrating

we
will be celebrating

you
will be celebrating

they
will be celebrating

Tương lại hoàn thành

I
will have celebrated

you
will have celebrated

he/she/it
will have celebrated

we
will have celebrated

you
will have celebrated

they
will have celebrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been celebrating

you
will have been celebrating

he/she/it
will have been celebrating

we
will have been celebrating

you
will have been celebrating

they
will have been celebrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.