Cease

Chia đông từ “cease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cease

Quá khứ đơn
  • ceased

Quá khứ phân từ
  • ceased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cease

you
cease

he/she/it
ceases

we
cease

you
cease

they
cease

Thì hiện tại continuous

I
am ceasing

you
are ceasing

he/she/it
is ceasing

we
are ceasing

you
are ceasing

they
are ceasing

Quá khứ đơn

I
ceased

you
ceased

he/she/it
ceased

we
ceased

you
ceased

they
ceased

Quá khứ tiếp diễn

I
was ceasing

you
were ceasing

he/she/it
was ceasing

we
were ceasing

you
were ceasing

they
were ceasing

Hiện tại hoàn thành

I
have ceased

you
have ceased

he/she/it
has ceased

we
have ceased

you
have ceased

they
have ceased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ceasing

you
have been ceasing

he/she/it
has been ceasing

we
have been ceasing

you
have been ceasing

they
have been ceasing

Quá khứ hoàn thành

I
had ceased

you
had ceased

he/she/it
had ceased

we
had ceased

you
had ceased

they
had ceased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ceasing

you
had been ceasing

he/she/it
had been ceasing

we
had been ceasing

you
had been ceasing

they
had been ceasing

Tương lại đơn

I
will cease

you
will cease

he/she/it
will cease

we
will cease

you
will cease

they
will cease

Tương lại tiếp diễn

I
will be ceasing

you
will be ceasing

he/she/it
will be ceasing

we
will be ceasing

you
will be ceasing

they
will be ceasing

Tương lại hoàn thành

I
will have ceased

you
will have ceased

he/she/it
will have ceased

we
will have ceased

you
will have ceased

they
will have ceased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ceasing

you
will have been ceasing

he/she/it
will have been ceasing

we
will have been ceasing

you
will have been ceasing

they
will have been ceasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.