Cause

Chia đông từ “cause” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cause. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cause

Quá khứ đơn
  • caused

Quá khứ phân từ
  • caused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cause

you
cause

he/she/it
causes

we
cause

you
cause

they
cause

Thì hiện tại continuous

I
am causing

you
are causing

he/she/it
is causing

we
are causing

you
are causing

they
are causing

Quá khứ đơn

I
caused

you
caused

he/she/it
caused

we
caused

you
caused

they
caused

Quá khứ tiếp diễn

I
was causing

you
were causing

he/she/it
was causing

we
were causing

you
were causing

they
were causing

Hiện tại hoàn thành

I
have caused

you
have caused

he/she/it
has caused

we
have caused

you
have caused

they
have caused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been causing

you
have been causing

he/she/it
has been causing

we
have been causing

you
have been causing

they
have been causing

Quá khứ hoàn thành

I
had caused

you
had caused

he/she/it
had caused

we
had caused

you
had caused

they
had caused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been causing

you
had been causing

he/she/it
had been causing

we
had been causing

you
had been causing

they
had been causing

Tương lại đơn

I
will cause

you
will cause

he/she/it
will cause

we
will cause

you
will cause

they
will cause

Tương lại tiếp diễn

I
will be causing

you
will be causing

he/she/it
will be causing

we
will be causing

you
will be causing

they
will be causing

Tương lại hoàn thành

I
will have caused

you
will have caused

he/she/it
will have caused

we
will have caused

you
will have caused

they
will have caused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been causing

you
will have been causing

he/she/it
will have been causing

we
will have been causing

you
will have been causing

they
will have been causing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.