Cater

Chia đông từ “cater” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cater. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cater

Quá khứ đơn
  • catered

Quá khứ phân từ
  • catered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cater

you
cater

he/she/it
caters

we
cater

you
cater

they
cater

Thì hiện tại continuous

I
am catering

you
are catering

he/she/it
is catering

we
are catering

you
are catering

they
are catering

Quá khứ đơn

I
catered

you
catered

he/she/it
catered

we
catered

you
catered

they
catered

Quá khứ tiếp diễn

I
was catering

you
were catering

he/she/it
was catering

we
were catering

you
were catering

they
were catering

Hiện tại hoàn thành

I
have catered

you
have catered

he/she/it
has catered

we
have catered

you
have catered

they
have catered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been catering

you
have been catering

he/she/it
has been catering

we
have been catering

you
have been catering

they
have been catering

Quá khứ hoàn thành

I
had catered

you
had catered

he/she/it
had catered

we
had catered

you
had catered

they
had catered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been catering

you
had been catering

he/she/it
had been catering

we
had been catering

you
had been catering

they
had been catering

Tương lại đơn

I
will cater

you
will cater

he/she/it
will cater

we
will cater

you
will cater

they
will cater

Tương lại tiếp diễn

I
will be catering

you
will be catering

he/she/it
will be catering

we
will be catering

you
will be catering

they
will be catering

Tương lại hoàn thành

I
will have catered

you
will have catered

he/she/it
will have catered

we
will have catered

you
will have catered

they
will have catered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been catering

you
will have been catering

he/she/it
will have been catering

we
will have been catering

you
will have been catering

they
will have been catering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.