Categorize

Chia đông từ “categorize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ categorize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to categorize

Quá khứ đơn
  • categorized

Quá khứ phân từ
  • categorized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
categorize

you
categorize

he/she/it
categorizes

we
categorize

you
categorize

they
categorize

Thì hiện tại continuous

I
am categorizing

you
are categorizing

he/she/it
is categorizing

we
are categorizing

you
are categorizing

they
are categorizing

Quá khứ đơn

I
categorized

you
categorized

he/she/it
categorized

we
categorized

you
categorized

they
categorized

Quá khứ tiếp diễn

I
was categorizing

you
were categorizing

he/she/it
was categorizing

we
were categorizing

you
were categorizing

they
were categorizing

Hiện tại hoàn thành

I
have categorized

you
have categorized

he/she/it
has categorized

we
have categorized

you
have categorized

they
have categorized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been categorizing

you
have been categorizing

he/she/it
has been categorizing

we
have been categorizing

you
have been categorizing

they
have been categorizing

Quá khứ hoàn thành

I
had categorized

you
had categorized

he/she/it
had categorized

we
had categorized

you
had categorized

they
had categorized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been categorizing

you
had been categorizing

he/she/it
had been categorizing

we
had been categorizing

you
had been categorizing

they
had been categorizing

Tương lại đơn

I
will categorize

you
will categorize

he/she/it
will categorize

we
will categorize

you
will categorize

they
will categorize

Tương lại tiếp diễn

I
will be categorizing

you
will be categorizing

he/she/it
will be categorizing

we
will be categorizing

you
will be categorizing

they
will be categorizing

Tương lại hoàn thành

I
will have categorized

you
will have categorized

he/she/it
will have categorized

we
will have categorized

you
will have categorized

they
will have categorized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been categorizing

you
will have been categorizing

he/she/it
will have been categorizing

we
will have been categorizing

you
will have been categorizing

they
will have been categorizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.