Catch

Chia đông từ “catch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ catch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to catch

Quá khứ đơn
  • caught

Quá khứ phân từ
  • caught

Trần thuật

Thì hiện tại

I
catch

you
catch

he/she/it
catches

we
catch

you
catch

they
catch

Thì hiện tại continuous

I
am catching

you
are catching

he/she/it
is catching

we
are catching

you
are catching

they
are catching

Quá khứ đơn

I
caught

you
caught

he/she/it
caught

we
caught

you
caught

they
caught

Quá khứ tiếp diễn

I
was catching

you
were catching

he/she/it
was catching

we
were catching

you
were catching

they
were catching

Hiện tại hoàn thành

I
have caught

you
have caught

he/she/it
has caught

we
have caught

you
have caught

they
have caught

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been catching

you
have been catching

he/she/it
has been catching

we
have been catching

you
have been catching

they
have been catching

Quá khứ hoàn thành

I
had caught

you
had caught

he/she/it
had caught

we
had caught

you
had caught

they
had caught

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been catching

you
had been catching

he/she/it
had been catching

we
had been catching

you
had been catching

they
had been catching

Tương lại đơn

I
will catch

you
will catch

he/she/it
will catch

we
will catch

you
will catch

they
will catch

Tương lại tiếp diễn

I
will be catching

you
will be catching

he/she/it
will be catching

we
will be catching

you
will be catching

they
will be catching

Tương lại hoàn thành

I
will have caught

you
will have caught

he/she/it
will have caught

we
will have caught

you
will have caught

they
will have caught

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been catching

you
will have been catching

he/she/it
will have been catching

we
will have been catching

you
will have been catching

they
will have been catching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.