Castigate

Chia đông từ “castigate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ castigate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to castigate

Quá khứ đơn
  • castigated

Quá khứ phân từ
  • castigated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
castigate

you
castigate

he/she/it
castigates

we
castigate

you
castigate

they
castigate

Thì hiện tại continuous

I
am castigating

you
are castigating

he/she/it
is castigating

we
are castigating

you
are castigating

they
are castigating

Quá khứ đơn

I
castigated

you
castigated

he/she/it
castigated

we
castigated

you
castigated

they
castigated

Quá khứ tiếp diễn

I
was castigating

you
were castigating

he/she/it
was castigating

we
were castigating

you
were castigating

they
were castigating

Hiện tại hoàn thành

I
have castigated

you
have castigated

he/she/it
has castigated

we
have castigated

you
have castigated

they
have castigated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been castigating

you
have been castigating

he/she/it
has been castigating

we
have been castigating

you
have been castigating

they
have been castigating

Quá khứ hoàn thành

I
had castigated

you
had castigated

he/she/it
had castigated

we
had castigated

you
had castigated

they
had castigated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been castigating

you
had been castigating

he/she/it
had been castigating

we
had been castigating

you
had been castigating

they
had been castigating

Tương lại đơn

I
will castigate

you
will castigate

he/she/it
will castigate

we
will castigate

you
will castigate

they
will castigate

Tương lại tiếp diễn

I
will be castigating

you
will be castigating

he/she/it
will be castigating

we
will be castigating

you
will be castigating

they
will be castigating

Tương lại hoàn thành

I
will have castigated

you
will have castigated

he/she/it
will have castigated

we
will have castigated

you
will have castigated

they
will have castigated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been castigating

you
will have been castigating

he/she/it
will have been castigating

we
will have been castigating

you
will have been castigating

they
will have been castigating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.