Cart

Chia đông từ “cart” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cart. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cart

Quá khứ đơn
  • carted

Quá khứ phân từ
  • carted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cart

you
cart

he/she/it
carts

we
cart

you
cart

they
cart

Thì hiện tại continuous

I
am carting

you
are carting

he/she/it
is carting

we
are carting

you
are carting

they
are carting

Quá khứ đơn

I
carted

you
carted

he/she/it
carted

we
carted

you
carted

they
carted

Quá khứ tiếp diễn

I
was carting

you
were carting

he/she/it
was carting

we
were carting

you
were carting

they
were carting

Hiện tại hoàn thành

I
have carted

you
have carted

he/she/it
has carted

we
have carted

you
have carted

they
have carted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been carting

you
have been carting

he/she/it
has been carting

we
have been carting

you
have been carting

they
have been carting

Quá khứ hoàn thành

I
had carted

you
had carted

he/she/it
had carted

we
had carted

you
had carted

they
had carted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been carting

you
had been carting

he/she/it
had been carting

we
had been carting

you
had been carting

they
had been carting

Tương lại đơn

I
will cart

you
will cart

he/she/it
will cart

we
will cart

you
will cart

they
will cart

Tương lại tiếp diễn

I
will be carting

you
will be carting

he/she/it
will be carting

we
will be carting

you
will be carting

they
will be carting

Tương lại hoàn thành

I
will have carted

you
will have carted

he/she/it
will have carted

we
will have carted

you
will have carted

they
will have carted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been carting

you
will have been carting

he/she/it
will have been carting

we
will have been carting

you
will have been carting

they
will have been carting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.