Carry

Chia đông từ “carry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ carry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to carry

Quá khứ đơn
  • carried

Quá khứ phân từ
  • carried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
carry

you
carry

he/she/it
carries

we
carry

you
carry

they
carry

Thì hiện tại continuous

I
am carrying

you
are carrying

he/she/it
is carrying

we
are carrying

you
are carrying

they
are carrying

Quá khứ đơn

I
carried

you
carried

he/she/it
carried

we
carried

you
carried

they
carried

Quá khứ tiếp diễn

I
was carrying

you
were carrying

he/she/it
was carrying

we
were carrying

you
were carrying

they
were carrying

Hiện tại hoàn thành

I
have carried

you
have carried

he/she/it
has carried

we
have carried

you
have carried

they
have carried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been carrying

you
have been carrying

he/she/it
has been carrying

we
have been carrying

you
have been carrying

they
have been carrying

Quá khứ hoàn thành

I
had carried

you
had carried

he/she/it
had carried

we
had carried

you
had carried

they
had carried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been carrying

you
had been carrying

he/she/it
had been carrying

we
had been carrying

you
had been carrying

they
had been carrying

Tương lại đơn

I
will carry

you
will carry

he/she/it
will carry

we
will carry

you
will carry

they
will carry

Tương lại tiếp diễn

I
will be carrying

you
will be carrying

he/she/it
will be carrying

we
will be carrying

you
will be carrying

they
will be carrying

Tương lại hoàn thành

I
will have carried

you
will have carried

he/she/it
will have carried

we
will have carried

you
will have carried

they
will have carried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been carrying

you
will have been carrying

he/she/it
will have been carrying

we
will have been carrying

you
will have been carrying

they
will have been carrying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.