Carpet

Chia đông từ “carpet” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ carpet. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to carpet

Quá khứ đơn
  • carpeted

Quá khứ phân từ
  • carpeted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
carpet

you
carpet

he/she/it
carpets

we
carpet

you
carpet

they
carpet

Thì hiện tại continuous

I
am carpeting

you
are carpeting

he/she/it
is carpeting

we
are carpeting

you
are carpeting

they
are carpeting

Quá khứ đơn

I
carpeted

you
carpeted

he/she/it
carpeted

we
carpeted

you
carpeted

they
carpeted

Quá khứ tiếp diễn

I
was carpeting

you
were carpeting

he/she/it
was carpeting

we
were carpeting

you
were carpeting

they
were carpeting

Hiện tại hoàn thành

I
have carpeted

you
have carpeted

he/she/it
has carpeted

we
have carpeted

you
have carpeted

they
have carpeted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been carpeting

you
have been carpeting

he/she/it
has been carpeting

we
have been carpeting

you
have been carpeting

they
have been carpeting

Quá khứ hoàn thành

I
had carpeted

you
had carpeted

he/she/it
had carpeted

we
had carpeted

you
had carpeted

they
had carpeted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been carpeting

you
had been carpeting

he/she/it
had been carpeting

we
had been carpeting

you
had been carpeting

they
had been carpeting

Tương lại đơn

I
will carpet

you
will carpet

he/she/it
will carpet

we
will carpet

you
will carpet

they
will carpet

Tương lại tiếp diễn

I
will be carpeting

you
will be carpeting

he/she/it
will be carpeting

we
will be carpeting

you
will be carpeting

they
will be carpeting

Tương lại hoàn thành

I
will have carpeted

you
will have carpeted

he/she/it
will have carpeted

we
will have carpeted

you
will have carpeted

they
will have carpeted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been carpeting

you
will have been carpeting

he/she/it
will have been carpeting

we
will have been carpeting

you
will have been carpeting

they
will have been carpeting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.